Assyrian Neo-Aramaic New Testament and Psalms

Date: 2014
ISO: aii
Languages: Assyrian Neo-Aramaic
Script: Syriac
Bible ID: AIIWBT
Copyright: © 2014 Aramaic Bible Translation, Inc.
 
Description: New Testament and Psalms in Assyrian
JHN 1
1 ܒܪܵܫܝܼܬ ܝܼܗܘܵܐ ܡܸܠܬܵ‌ܐ، ܘܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ ܝܼܗܘܵܐ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܘܐܲܠܵܗܵܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܡܸܠܬܵ‌ܐ. 2 ܐܵܗܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܒܪܵܫܝܼܬ ܠܟܸܣ ܐܲܠܵܗܵܐ. 3 ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܗܘܿܢ، ܘܒܠܵܐ ܕܝܼܹܗ ܐܘܼܦ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܗܘܹܐ ܠܹܗ. 4 ܒܝܼܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ، ܘܚܲܝܹ̈ܐ ܒܲܗܪܵܐ ܝܗܘܵܘ ܠܒܢܲܝ̈ܢܵܫܵܐ. 5 ܘܒܲܗܪܵܐ ܓܵܘ ܚܸܫܟܵܐ ܟܹܐ ܙܵܪܹܩ، ܘܚܸܫܟܵܐ ܠܹܐ ܓ݂ܵܠܹܒ ܐܸܠܹܗ.ܝܘܚܢܢ ܘܣܗܕܘܬܗ ܒܘܬ ܡܫܝܚܐ 6 ܐܝܼܬ ܗܘܵܐ ܚܲܕ ܐܢܵܫܵܐ ܫܘܼܕܪܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ، ܫܸܡܹܗ ܝܘܿܚܲܢܵܢ. 7 ܐܵܗܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܒܘܼܬ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ ܗܲܡܸܢ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ. 8 ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܝܗܘܵܐ ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܕܝܵܗܒܹܠܔ ܣܵܗܕܘܼܬܵ‌ܐ ܥܲܠܔ ܒܲܗܪܵܐ. 9 ܗ̇ܘ ܒܲܗܪܵܐ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܕܟܹܐ ܒܲܗܪܸܢ ܠܟܠܔ ܐܢܵܫܵܐ، ܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܗܘܵܐ ܠܥܵܠܡܵܐ. 10 ܗ̇ܘ ܓܵܘ ܥܵܠܡܵܐ ܝܗܘܵܐ، ܘܥܵܠܡܵܐ ܒܝܲܕ ܕܝܼܹܗ ܗܘܹܐ ܠܹܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܥܵܠܡܵܐ ܠܵܐ ܝܕܝܼܥ ܠܹܗ ܐܸܠܹܗ. 11 ܠܟܸܣ ܕܝܼܹܗ ܐܬܹ‌ܐ ܠܹܗ ܘܥܲܡܵܐ ܕܓܵܢܹܗ ܠܵܐ ܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. 12 ܐܝܼܢܵܐ ܟܠܵܝܗ‌ܝ ܐܵܢܝܼ ܕܩܘܼܒܸܠܔ ܠܗܘܿܢ ܐܸܠܹܗ، ܘܕܗܘܼܡܸܢܗܘܿܢ ܒܫܸܡܹܗ، ܝܘܼܗܒܹܠܔ ܠܹܗ ܐܸܠܵܝܗ‌ܝ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܐܲܠܵܗܵܐ، 13 ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܡ̣ܢ ܕܸܡܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܐ، ܘܠܵܐ ܡ̣ܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐ ܕܓܲܒ݂ܪܵܐ، ܐܸܠܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܠܵܗܵܐ ܦܝܼܫ ܠܗܘܿܢ ܗܘܝܼܹܐ. 14 ܘܡܸܠܬܵ‌ܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ ܒܸܣܪܵܐ، ܘܫܪܹܐ ܠܹܗ ܒܓܵܘܲܢ، ܘܚܙܹܐ ܠܲܢ ܚܸܩܪܹܗ، ܚܸܩܪܵܐ ܕܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܡ̣ܢ ܒܵܒܵܐ، ܡܸܠܝܵܐ ܫܵܦܵܩܲܬ ܘܫܪܵܪܵܐ.