Nyingwom
Kam
Àngwɔ̀m
Pronounce [ɲí ŋwɔ̀m]
Region eastern Nigeria
Speakers
(5,000 cited 1993)
Family
AreaTaraba state, Bali LGA, between Mayo Kam and Garba Chede. 2 villages.
Language Sites
ISO 639-3 kdx
Glottolog kamm1249
Nyí ŋwɔ̀m
Person nyí ŋwɔ̀m
Country àbìbì nyí ŋwɔ̀m
Type Date Title Vernacular ID Links