Chichewa (Nyanja) Bible

Buku Lopatulika ndilo Mau a Mulungu