Mongolian Old Version New Testament

Монгол Хуучин Хувилбар Шинэ Гэрээ