Croatia

Southern Europe

(Download entire table dataset)

Title Population Bibles Resources
Croatian
4,023,000
9
8
Serbian
70,500
6
28
Chakavian
54,000
0
0
Venetian
51,000
0
0
Bosnian
28,500
1
11
Istriot
23,080
0
0
Italian
19,000
16
23
Tosk Albanian
15,860
15
33
Sinte Romani
15,000
4
3
Hungarian
10,000
13
14
Slovenian
9,520
14
15
Croatia Sign Language
8,160
0
0
Czech
6,500
10
22
Slovak
4,300
9
16
Macedonian
3,740
9
19
German
2,680
32
22
Rusyn
1,750
1
1
Ukrainian
1,700
11
19
Russian
1,150
21
97
Romanian
920
16
29
English
810
242
349
Istro Romanian
510
0
0
Polish
0
13
18
100 / 23