English TitleVernacular TitleDate
Mungaka BibleṄwaʾni Ńikob1961
Biblical History of the Old Testament1961
The Bible in MungakaṄwaʾni Kan Mfi i Ṅgaṅ-lunu-bo Tita Yesu Kristo ni tsu Baʾni1933
Mungaka New TestamentṄwaʾni Kan Mfi i Yesu Kristo1961