English TitleVernacular TitleDate
The Bible in SongyeKilombeno Kihya Kia Nfumwetu Yesu Kidisitu1952
The Revised Songye Bible2011
The New Testament in SongyeKilombeno Kipya1978