Zhuang
Vahcuengh (za), Hauqcuengh (zyb)
Kauqnuangz, Kauqnoangz (zhn)
Hoedyaej (zgn), Hauƽyəiч (zqe)
Hauqraeuz, Gangjdoj (zyb, zhn, zqe)
Kauqraeuz, Gangjtoj (zhn, zyg, zhd)
Country China
Speakers
16 million, all Northern Zhuang languages (2007)
Family
Forms
Writing
Zhuang, Old Zhuang, Sawndip, Sawgoek
AreaSouth Guangxi, south Yongning, Longan, Fusui, Shangsi, Qinzhou and Fangcheng counties; some in Jingxi County; Yunnan, Funing County. Also in Viet Nam.
Language Sites
ISO 639-1 za
ISO 639-2 zha
ISO 639-3 zha – inclusive code
Individual codes:
zch – Central Hongshuihe Zhuang
zhd – Dai Zhuang (Wenma)
zeh – Eastern Hongshuihe Zhuang
zgb – Guibei Zhuang
zgn – Guibian Zhuang
zln – Lianshan Zhuang
zlj – Liujiang Zhuang
zlq – Liuqian Zhuang
zgm – Minz Zhuang
zhn – Nong Zhuang (Yanguang)
zqe – Qiubei Zhuang
zyg – Yang Zhuang (Dejing)
zyb – Yongbei Zhuang
zyn – Yongnan Zhuang
zyj – Youjiang Zhuang
zzj – Zuojiang Zhuang
Glottolog None
daic1237  = Daic; Zhuang is not a valid group
Zhuang-dialects-map.png
Geographic distribution of Zhuang dialects in Guangxi and related languages in Northern Vietnam and Guizhou
Type Date Title Vernacular ID Links