BIble in Macedonian

Библија: Стариот И Новиот Завет